Müügitingimused

1.  MÕISTED

1.1. Müüja – Roadly OÜ (registrikood 12676135), aadress Pargi 3, Rapla, 79512 Rapla maakond. 

1.2. Ostja – juriidiline isik või vähemalt 18 aastane füüsiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist on tutvunud ja aktsepteerinud Müüa poolt sätestatud Üldtingimused. Lisaks üldtingimustele reguleerivad Ostja ja Müüja vahelisi õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 

1.3. Pool ja/või Pooled – Ostja ja/või Müüja, koos või eraldi.

1.4. Veebileht – veebileheküljel roadly.ee asuv veebileht.

1.5. Tingimused – käesolevad ostutingimused.

1.6. Leping – Müügileping, mis sisaldab Tingimusi ja  on sõlmitud Ostja ja Müüja vahel.

1.7. Tooted – Müüja poolt pakutavad tooted veebilehe roadly.ee vahendusel.

1.8. Transport – Müüja poolt pakutavad transpordilahendused veebilehe roadly.ee vahendusel. 

1.9. Tellimus – Ostja poolt Toodete ja Transpordi ostmiseks Müüja Veebilehe kaudu Müüjale esitatud tellimus.

2.0. Privaatsuspoliitika – Roadly.ee privaatsuspoliitka, mis on avaldatud Müüja Veebilehel.

2.  ÜLDTINGIMUSED

Käesolevate Roadly OÜ müügitingimuste eesmärgiks on reguleerida Veebilehel Müüja ja Ostja vahel sõlmitavaid tehinguid ja lepinguid ning nendest tulenevaid õigussuhteid.

Käesolevate müügitingimuste eesmärk on ühtlasi anda seadusega reguleeritud protsessidele tõlgendusi ja seletusi selles osas, kus on võimalus erinevateks tõlgendamiseks, sealhulgas:

  • Lepingujärgse vastutuse tekkimine Müüja ning Ostja vahel
  • Veebilehel, kui broneerimissüsteemi kasutamisel tekkivad kohustused ja õigused
  • Erinevate tegevuste tõlgendamine ja seletamine
  • Täpsustada kõikide protsessis osalevate osapoolte õigused ja kohustused
  • Luua arusaam mõistetest ja terminitest

2.1. Müügitingimustega reguleeritakse Toodete ja Transpordi müümise ning Toodete ja Transpordi eest tasumise korda. Kõik Müügitingimused on kõikidele osapooltele täitmiseks kohustuslikud ning sõlmides Veebilehel tehinguid ning lepinguid on kõik osapooled vaikimisi Roadly.ee müügitingimustega nõustunud.

2.2. Kõik müügitingimused kehtivad Ostja ja Müüja vahel Veebilehel Toodete ja Transpordi teenuse ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Müügitingimustes määratakse Müüja ja Ostja vaheline õigussuhe ning vastutuse jaotused, ühtlasi määratakse Toodete omastamise kord, Transpordi teenuse osutamise tingimused ning nende eest tasumise tingimused ja võimalused. Samuti sätestatakse müügitingimustega kauba tarne ning kaebuste esitamise kord ning üldinformatsioon Müüja poolt pakutavate toodete ja teenuste osas.

2.3. Roadly OÜ jätab endale õiguse müügitingimusi muuta ette teatamata. Käesolevad müügitingimused  muudavad kehtetuks kõik eelnevad. Muudatused kajastatakse uutes müügitingimustes ning jõustuvad nende avaldamise hetkest. Kõikidel Tellimustel ja Lepingutel, mis on seotud enne Müügitingimuste muudatuste jõustumist, rakenduvad Müügitingimused, mis kehtisid Tellimuse või Lepingu edastamise või sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui seadusest ei ole ette nähtud teisiti.

2.4. Müüja ei vastuta ühelgi moel võimalike otseste ja kaudsete kahjude eest, mis võisid tekkida Ostja poolt Müügitingimustega mitte tutvumisel.

2.5. Kõikides küsimustes, mis ei ole antud Müügitingimustes reguleeritud, juhinduvad pooled vaidluste ning küsimuste tekkimisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

3.  KLIENDI ANDMED JA ANDMEKAITSE

3.1. Isikuandmeid, mis on Ostja poolt Müüjale edastatud, käideldakse vastavuses Isikuandmete kaitse seadusega.

3.2. Kõiki tellimuste, toodete ja transpordiga seonduvaid andmeid kogutakse, salvestatakse, analüüsitakse, edastatakse ja väljastatakse vastavalt Müüja Privaatsuspoliitikale.

3.3. Andmete täpsuse eest vastutab Ostja. Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmete tagajärgede eest ei vastuta Müüja ühelgi võimalikul moel.

3.4. Kõikide ebatäpsete andmete ja info tõttu tekkinud lisakulude eest vastutab täiel määral Ostja. Täpsemad lisatasud ja vastutuse määrad ning suurused on välja toodud Müügitingimustes punktis 8.

3.5. Tellimuste, toodete ja transpordi andmete muutmisel on Ostja kohustatud viivitamatult teavitama Müüjat, et vältida võimalike lisakulude tekkimist. Ostjapoolne muudatustest teavitamine ei vabasta Ostjat võimalikest juba tekkinud lisa kulutustest ja kahjude hüvitamise nõuetest, mis on välja toodud punktid 3.4.

4.   TOODETE OMADUSED, KOGUSED JA HINNAD

4.1. Müüja poolt müügiks olevad tooted on jaotatud vastavalt toote liikidele kategooriatesse.

4.2. Kõik toodete omadused on toodud välja iga vastava toote juures.

4.3. Müüjal on õigus teha toodete kategooriates, omadustes ja parameetrites igal ajal muudatusi ning muudatused jõustuvad Müüja Veebilehel Toodete omaduste avaldamisega. Kõikide sõlmitud Lepingute osas kehtivad Ostja suhtes need omadused, mis olid Veebilehel välja toodud Lepingu sõlmimise ajal.

4.4. Veebilehel välja toodud Transpordi ja Toodete hinnad on eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügi tehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksumäära.

4.5. Toodete ja Transpordi hinnad kuvatakse ja arvutatakse automaatselt vastavalt Müüja poolt kindlaks määratud arvutustele. Arvutused põhinevad erinevatele Ostja poolt määratud parameetritele, milleks on: kauba kogus, tarneaadress, tarneaeg. Müüja poolsed arvutused võivad muutuda ning Müüja ei ole kohustatud arvutus põhimõtteid ning muudatusi Ostjaga läbi rääkima. Kõik Lepingud sõlmitakse reaalajas Veebilehel kuvatavate hindadega. Lepingu hinnaks kujuneb Ostja poolt Veebilehel tasutud ettemaksu summa Toodete, Teenuste ning Transpordi kogusummana.

4.6. Müüjal on õigus taganeda lepingust veebilehel süsteemi poolt valesti genereeritud hinna ja/või süsteemi rikkest tuleneva vea tõttu. Müüja tagastab Ostjale soovi korral kogu Lepingu maksumuse, kui ei jõuta teisele kokkuleppele.

4.7. Veebilehel Toote juures olev hind kehtib ette näidatud kogusele ning hind sisaldab käibemaksu. Ostukorvis kuvatakse Toodete, Teenuste ning Transpordi hinnad ilma käibemaksuta, millele lisandub käibemaks.

4.8. Tooted tarnitakse Ostjale Tellimuses või Lepingus kokku lepitud koguses, lubatud laadimise ebatäpsus on +/- 5%.

4.9. Tooted tarnitakse kliendile ajalise täpsusega +/- 1 tundi. Kui Ostja poolt valitud Transpordi pakkuja hilineb kokkulepitud ajaks sihtkohta jõudmisel, teavitab Müüja sellest viivitamatult Ostjat. Transpordi hind sealjuures ei kuulu hüvitamisele enne, kui vedu on hilinenud Müüjast tingitud põhjustel rohkem kui 2 tööpäeva.

4.10. Olenevalt Toote kogusest võib Müüja tarnida kaubad Ostjale ühe või mitme erineva autoga.

5.  TELLIMUSE ESITAMINE

5.1. Ostja esitab Tellimuse Müüjale Veebilehe vahendusel.

5.2. Tellimuse esitamiseks on Ostja kohustatud:

5.2.1. Valima sobiva toote koos parameetritega

5.2.2. Valima toote koguse vastavalt etteantud ühikutele

5.2.3. Valima soovitud tarnekuupäeva ning kellaaja (kallurveod). Kui Toodet transporditakse tagaluukautoga, saab klient valida endale sobiva tarnekuupäeva ning kaup tarnitakse vastava tööpäeva jooksul.

5.2.4. Sisestama tarneaadressi

5.2.5. Sisestama kontakttelefoni numbri

5.3. Vastavalt 5.2. punktis välja toodud andmetele arvutab Müüja Veebilehel süsteem Toodete ja Transpordi hinna

6.  TELLIMUSE KINNITAMINE, LEPINGU SÕLMIMINE JA TASUMINE

6.1.Tellimus on kinnitatud ja Ostja ning Müüja vaheline leping koos tingimustega loetakse sõlmituks, kui Ostja on tasunud Toodete, Teenuste ja Transpordi eest Müüja või Müüjale makselahendusi pakkuva ettevõtte pangakontole kogu Lepingus määratud summa.

6.2. Lepingu sõlmimiseks on Ostjal vajalik kinnitada Tellimus ning nõustuda Müügitingimustega. Ostja peab tellimust sooritades panema linnukesed lahtritesse “Kinnitan tellimuse” ja “Olen tutvunud müügitingimustega” ning seejärel saab Ostja sooritada makse.

6.3. Veebilehel Tellimust vormistades on võimalik Ostjal tasuda Tellimuse eest pangalingi kaudu või arve alusel. Kõik muud makseviisid on võimalikud Müüja ja Ostja eelnevate kokkulepete põhjal. Kõikide Tellimuste ja Lepingute arveldamine toimub eurodes.

6.4. Kõikide Veebilehel sooritatud Tellimuste eest tuleb Ostjal tasuda ettemaks 100% ulatuses.

6.5. Makse on sooritatud pärast ettemaksu täielikku tasumist Müüja või Müüjale makselahendusi pakkuva ettevõtte pangakontole.

7.  TELLIMUSE TÄITMINE

7.1. Tellimus täidetakse Ostja poolt Tellimust vormistades määratud ajal +/- 1 tunni täpsusega ja Tellimuses kokkulepitud koguses. Tellimus transporditakse Ostja poolt valitud transpordiga Tellimused välja toodud aadressile, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul Tellimuses määratud ajal.

7.2. Transpordi tellib ja organiseerib Tellimuses näidatud ajal ja Tellimuses näidatud aadressile Müüja.

7.3 Ostja kohustub vastu võtma Tellimuses näidatud ajal +/- 1 tund tellitud Toodete vastuvõtmine kokkulepitud aadressil. Ostja kinnitab tellimust vormistades, et aadressile ning mahalaadimiskohta on tagatud seaduslik ja ohutu ligipääs:

7.3.1. Kallurvedude puhul 

7.3.2. Tagaluukautode puhul

7.4. Ostjal on Tellimust vormistades kohustus informeerida Müüjat kõikidest võimalikest piirangutest ja kitsendustest, mis võivad takistada või mõjutada mingil moel Toodete tarnet Tellimuses ette nähtud aadressile.  Nendeks võivad olla näiteks, remonttööd, piiratud ligipääs, kooskõlastamise ja/või informeerimise vajadus, ligipääsu loa taotlemise vajadus, tarneaadress asub veoauto keelualas või massipiirangu alas. 

7.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmise eest, kui Ostja ei ole kõikide punktid 7.4. mainitud piirangute osas Müüjat teavitanud või ilmnevad muud piirangud või kitsendused, mis olid Ostjale enne Tellimuse vormistamist teada.

7.6. Ostja peab mahalaadimiskohas tagama mahalaadimiseks vajalikud tingimused. Kui Ostja ei saa isiklikult olla mahalaadimisel kohapeal, siis tuleb mahalaadimiskoht võimalikult täpselt märgistada. Kui mahalaadimisel Ostja poolt valitud koht ei ole sobilik mahalaadimiseks, otsustab autojuht sobivaima koha. Veomasinate suuruse ja raskuse tõttu ei vastuta Müüja mahalaadimiskohas mistahes võimalike tekkinud kahjude ja nõuete osas, mis võivad tekkida kauba mahalaadimisel ja manööverdamisel. Võimalikud kahjud, mille eest Müüja ei vastuta ühelgi juhul on näiteks:

7.6.1. Kahjud äärekividele ja unikividele

7.6.2. Kahjud murule ja pinnasele

7.6.3. Kahjud postidele ja aiale

7.6.4. Kahjud elektriliinidele

7.6.5. Kahjud kõikidele muudele objektil manööverdamise või mahalaadimise käigus vigastada saanud objektidele

7.7. Mahalaadimiskohas peab olema tagatud tugev pinnas ja piisavalt ruumi manööverdamiseks. Kui autojuht hindab olukorda nii, et kaupa ei ole võimalik soovitud kohas maha laadida. Leitakse Ostja ja autojuhi koostööl sobilik koht objektil. Kui sobilikku kohta autojuhi hinnangul ei ole võimalik leida (näiteks liiga pehme pinnas seoses ilmastikuoludega), siis mahalaadimist ei toimu ning kliendi kanda jääb tühisõidu kulu. Kui auto jääb Ostja ettenäidatud mahalaadimiskohas kinni, tasub kõik väljatõmbamise kulud Ostja.

8.  VIIVITUSED, LISATASUD

8.1. Ostja poolsetest viivitustest ja valeinformatsioonist tulenevalt võib tekkida Müüjale majanduslik kahju. Sellest tulenevalt on Ostja kohustatud tasuma lisatasusid vastavalt Müügitingimustes välja toodud juhtudel või juhtudel, mille rahalise kahju põhjustajaks Müüjale on Ostja otseselt või kaudselt.

8.2. Ostja ja Müüja on kokku leppinud järgnevates tasudes, mille kahju kompenseerib Ostja Müüjale:

8.2.1. Toodete vastuvõtmisest keeldumine kokkulepitud ajal ja/või kohas

8.2.1.1. Teavitades Müüjat ette vähem kui 24 tundi – 100% Tellimuse maksumusest

8.2.1.2. Teavitades Müüjat ette rohkem kui 24 tundi – 50% Tellimuse maksumusest

8.2.1.3. Teavitades Müüjat ette rohkem kui 72 tundi – Lisatasu ei rakendata ja Tellimuse maksumus kantakse Ostja pangakontole tagasi 14 päeva jooksul alates Tellimusest keeldumisest.

8.2.2. Toodete vastuvõtmisega viivitamine kokkulepitud ajal rakenduvad järgmised lisatasud:

8.2.2.1. Iga viivitatud 10 minutit – 10€

8.2.2.2. Tellimuse vastuvõtmisega viivitamine rohkem kui 3 tundi – lisatasu 100% tellimuse maksumusest, kuid mitte vähem kui 100€.

8.3. Müüja tagab Toodete transpordi kokkulepitud kellaajal ja asukohas +/- 1 tunni täpsusega.

8.4. Müüja annab viivitamatult Ostjale teada, kui Toodete transpordi osas tekib pikem viivitus kui 1 tund, kuid Toodete transporti ei loeta enne hilinenuks, kui Toode pole sihtkohta jõudnud alates kokkulepitud ajast + 2 tööpäeva.

8.5. Kui Ostja otsustab Tootest ja Tellimusest loobuda Müüja tõttu tekkinud kauba hilinemisest rohkem kui 2 tööpäeva Tellimuses kokkulepitud ajast, on Ostjal selleks õigus sellel hetkel, kui Müüja teavitab Ostjat kauba võimalikust hilinemisest sihtkohta.

8.6. Kõikide lisatasude ja viivitustest tekkinud tasude eest esitatakse arve Tingimusi rikkunud Poolele maksetähtajaga 30 päeva, viivise määraga 0.10% päevas.

8.7. Roadly.ee ei kompenseeri Ostjale mistahes majanduslikku ja moraalset kahju, mis võivad olla tekkinud kohaletoimetamise aja, hinna või muude tingimuste muudatustest ja on kajastatud Roadly.ee Müügitingimustes.

8.8. Müüja ei kompenseeri Ostjale mis tahes kulusid ja kahjusid, mis võisid tekkida kolmandate osapoolte poolt Ostjale.

8.9. Müüja ei tasu Ostjale mistahes põhjustel saamata jäänud tulu või muud kaudset kahju.

8.10. Roadly.ee ei kompenseeri Ostjale Müügitingimuste muutmise tagajärjel võimalikku tekkinud kahju, mis võib olla seotud tarneaegade, hindade või muude Müügitingimustes käsitletud punktidega.

8.11. Müüja ei vastuta võimaliku kahju või saamata jäänud tulu eest juhul, kui Müüja on taganenud Lepingust ja/või Tellimusest.

8.12. Ostja on kohustatud täitma Lepingu ja/või Tellimuse tingimusi ka juhul, kui ta ei ole tutvunud Müügitingimustega. 

8.13. Antud Müügitingimustega ning Seadusest tulenevate õiguste ja kohustustega mitte tutvumine ei vabasta Pooli ühestki kohustusest ja vastutusest.

8.14. Kui Ostja on juriidiline isik, siis ei kohaldata temale füüsilise isiku eriõigusi.

9. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

9.1. Veebilehel vormistatud Tellimust ei saa Ostja automaatselt süsteemist tühistada.

9.2. Juhul, kui ostja soovib Tellimust tühistada ja Müüjal on võimalus seda teha, ilma et Müüja huvid ühelgi moel kahjustada saaksid, teostatakse mõlema Poole kokkuleppel Tellimuse tühistamine.

9.3. Tellimust saab tühistada:

9.3.1. kuni 72 tundi enne kokkulepitud tarneaega ilma lisatasudeta,

9.3.2. kuni 24 tundi enne kokkulepitud tarneaega 50% Tellimuse maksumusest,

9.3.3. vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud tarneaega tühistatud Tellimused tuleb Ostjal tasuda 100% ehk tagasimakset ei toimu.

9.4. Tellimuse tühistamiseks võtab Ostja viivitamatult ühendust Müüjaga telefonil… või e-maili teel info@roadly.ee

9.5. Ostjal puudub õigus Tellimust tühistada või sellest taganeda peale kauba kohaletoimetamist Ostja poolt soovitud aadressile:

9.5.1. Kui Tooteks on liiv, muld, kruus, killustik, multš või muu lahtine kallurautoga transporditav kaup, millel puudub võimalus Toote iseloomust tulenevalt tagastamisvõimalus.

9.5.2. Kui Toode on originaalpakendist välja võetud või pakend on avatud nii, et seda ei ole võimalik enam samal viisil sulgeda nagu Toode sihtkohta jõudes oli.

9.6. Müüja tasub Ostjale tagasi kogu Lepingus või Tellimuses oleva maksumuse, kui Müüjal ei ole võimalik pakkuda kokkulepitud ajal, koguses või muudel tingimustel Ostja poolt juba tellitud Toodet.

9.7. Kui Ostja ei ole Toote ja Transpordi eest maksnud, puudub Müüjal kohustus Tellimuse või Lepingu taganemisel tagasimakse sooritamiseks.

9.8. Müüja poolt tühistatud või taganetud Lepingust või Tellimusest tingitud tagasimakse teostab Müüja Ostja pangakontole hiljemalt 14 päeva möödudes alates tühistamisest või taganemisest.

10. LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE, TOODETE KVALITEEDI KINDLAKSMÄÄRAMINE JA MÜÜJA VASTUTUS

10.1.  Ostjal on kohene teavitamiskohustus, kuid mitte hiljem kui 14 päeval jooksul, teavitada Müüjat asjaoludest, mis seavad kahtluse alla Toodete mittevastavuse Tellimuse tingimustele.

10.2. Mittevastavused on Ostja kohustatud fikseerima pildistamise teel. Oluline on fikseerida ka toote kogus. Toodete kasutamine tuleb viivitamatult lõpetada.

10.3. Ostja teavitab Müüjat võimalikest aegadest, millal on võimalik koos Müüja esindajaga vaadata üle Tellimusele mittevastav Toode ning vajadusel võtta Tootest proov.

10.4. Juhul, kui esmase vaatluse tulemusena ei selgu, et toode oleks mittevastav Tellimuse tingimustele, teostatakse analüüs akrediteeritud laboris 14 päeva jooksul mittevastavuse tuvastamisest.

10.5. Juhul, kui analüüside tulemused tuvastavad toote mittevastavuse Lepingus toodud tingimustele, asendab Müüja mittevastava Toote ja tasub analüüsi eest. Kui toode vastab aga Tellimuses/Lepingus olevatele tingimustele, tasub analüüsiga seotud kulud Ostja.

10.6. Müüja ei vastuta kauba kvaliteedi eest, kui Ostja on soovi avaldanud ebakvaliteetse või nõuetele mittevastava Toote tellimiseks ja/ning Ostjale on Müüja poolt selgitatud Toote puudusi.

10.7. Müüja ei vastuta Ostja süül tekkinud kauba kvaliteedi kahjustuste või ebakvaliteetseks muutunud Toote osas.

11.  LEPINGULISE SUHTE LÕPPEMINE

11.1. Ostja ja Müüja vaheline lepinguline suhe lõpeb:

11.1.1. Kui tellimus on täidetud

11.1.2. Muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel taasesitamist võimaldavas vormis.

12.2. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused Tarbijakaitseameti või kohtu abil.

12.3. Kõikides vaidlustes ja erimeelsustes järgitakse head tava ning lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

13. MUUD SÄTTED

13.1. Lepingu ja Tellimusega seonduvad teated, avaldused, kaebused ja muud dokumendid esitavad Pooled (Ostja ja Müüja) üksteisele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kirja teel.

13.2. Kõik teavitused, millel puuduvad õiguslikud tagajärjed ja nende sisu on informatiivne, võivad Pooled edastada teisele Poolele ka suuliselt, sh telefoni teel.

13.3. Müüja ja Ostja ei vastuta oma kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest juhul kui, segavaks või takistavaks asjaoluks on Poole poolt ettenägematud jõud, mida nende poolt ei ole võimalik mõjutada ja muuta.